Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2015

nowisgood
5768 c2bd
nowisgood
Reposted fromworst-case worst-case viaeglerion eglerion

February 03 2015

nowisgood
Umierałem zbyt wiele razy
Wierząc i czekając
— Charles Bukowski

January 07 2015

nowisgood
1651 829f 500
Reposted fromhagis hagis
nowisgood
1834 683c 500
Reposted fromhagis hagis

December 05 2014

nowisgood
nowisgood
2439 a5c0 500
Reposted fromlepsze-internety lepsze-internety viascorpix scorpix
nowisgood
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viascorpix scorpix

October 11 2014

nowisgood
7931 34fc 500
Reposted fromhagis hagis

September 22 2014

nowisgood
3227 6e61
In-deeeeed
Reposted fromzoenies zoenies vianoisetales noisetales

September 17 2014

1397 246c 500

21-year-old, California-based photographer Christopher J. Rivera explores extraordinary worlds of fantasy in his spectacular conceptual photography.

Reposted fromcuty cuty viascorpix scorpix
nowisgood
0667 a80c 500
nowisgood
4111 c587 500
Reposted fromTLC2 TLC2
nowisgood
4117 80f8 500
Reposted fromTLC2 TLC2
nowisgood
nowisgood
8016 724a 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viascorpix scorpix
nowisgood
3087 cd61
Reposted fromeryawen eryawen viascorpix scorpix
nowisgood
Reposted fromanks anks viarevalie revalie
nowisgood
Tchórzostwo składa się z pięciu programów: złych myśli na czyjś temat, osądzania, wyrzeczenia się, nienawiści i zniszczenia.
— Siergiej Łazariew
Reposted fromstonerr stonerr
nowisgood
Kwestia przywiązania. Przywiązanie:   „(…) bardzo silne przywiązanie zabija, podobnie jak nienawiść.” „(…) przywiązać się można nie tylko do człowieka, lecz również do zwierzęcia, pracy lub domu, w którym mieszkasz.” „(…) przywiązanie do tego co ziemskie, ziemskie namiętności i pragnienia sprowadzają na człowieka nieszczęścia.” „Czym jest interesowność? Zbyt mocnym przywiązaniem do dóbr ziemskich i gotowością wyrzeczenia się dla nich Ducha Świętego, czyli przyzwoitości, szlachetności i miłości.”   „Początkowo uważałem, że przylgnąć można do daczy, pieniędzy czy samochodu. Później ze zdumieniem zobaczyłem, że można również przywiązać się do pracy, poczucia obowiązku i pozycji społecznej, a także uczynić bożyszczem jedzenie, alkohol, seks, przyjemności, swój wygląd oraz ukochaną osobę. Gdy człowiek modlił się i pozbywał przyczyny przywiązania, następowała gwałtowna poprawa.”
— Siergiej Łazariew
Reposted fromstonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl